Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 261-280 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กัลยา เที่ยงแท้การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558784
262ความคิดเห็นของบุคลากรต่อบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อำไพ พาโคกทมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560362
263ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดา เนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมาเนอสเซอรี่ระวิวรรณ พรหมวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560396
264ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สังกัดกรุงเทพมหานครสุชัญญา แสงวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
265ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มกรุงเทพกลาง สังกัดกรุงเทพมหานครสโรชา อนันตพฤกษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560382
266ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กานต์พิชชา ศิลปวิศวกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560515
267ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ศิริขวัญ ศาลางามการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560384
268การใช้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครประยูร โคษาราชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612553
269ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กศน.ตำบลตลาดขวัญ)ที่มีต่อการให้บริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีมัจฉา เผ่าภูรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558898
270ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอิศรา ใจสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
271ความคิดเห็นของครูที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรในโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครยุพา ดงตะในการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560384
272ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย 72 สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครสุพัตรา พันธุ์ปลาโดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560529
273ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครธัญพร สวนงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560343
274ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7จันทร์ทิวา เผือกมูลการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560365
275ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุม-จารย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3วีระ นามเขตการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560337
276ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานีสุวรรณี เสือสมิงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611255
277ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครรัชณี ประทุมชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25581794
278ความคิดเห็นของครูต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรีกาญจน์ ฤทธิ์สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560499
279ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 77 สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครวิลาภรณ์ บุตรสะอาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560385
280ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครปีติชา ชะนะนามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339