Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 321-340 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครสุพรรษา กลมกูลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560496
322ความคิดเห็นของครูต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษรัฐศาสตร์ การรัมย์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560404
323ความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูเครือข่ายโรงเรียนที่ 42 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครณิชชา อุดมทองสกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
324ความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัญหาของการบริหารงบประมาณในศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 12 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษธนิดา มีศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560639
325ความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สุภาพรรณ ณ ลำปางการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560436
326ความคิดเห็นของครูต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงเรียน อบจ.พัฒนาที่ 5 จังหวัดนนทบุรีวาสนา ปานเจริญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560360
327ความคิดเห็นของครูต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครเทียนจิตร จันทิพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
328ความคิดเห็นของครูทมีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอวังน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7สนทะยา แสนณรงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560393
329ความคิดเห็นของครูทมีี่ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3พุทธพร นามพรหมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560334
330ความคิดเห็นของครูที่ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกัลยาณิวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6จันทร์เพ็ญ พวกกล้ากวีปฐมการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560485
331ความคิดเห็นของครูที่มี ต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจันทร์ฉาย เหล่านอกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560353
332ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ หาญวุฒินานนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
333ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนสตรีวัดระฆังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครนารีนาถ วิโรจน์กุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
334ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีวิภารัตน์ วินทะไชย์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559383
335ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32พัชราภรณ์ กะการัมย์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560451
336ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 44(6) สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครมาไล ศรีเอี่ยมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
337ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครละมุล นามบุตรดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560357
338ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม( DLTV ) ของกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2จีรภา สำเนียงสูงการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559538
339ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 38 สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครสุนิสา ทรงกลดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
340ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนเขตราษฏร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานครพรรณทิพย์ ชื่นใจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560320