Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 321-340 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4วีรพล พิมานการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
322ความคิดเห็นของครูที่มีผลต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสิริวิมล จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
323ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
324ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ปกรกาญจน์ ลานรอบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
325ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครปณิดา ประทุมคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
326ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีพัทยา ดุจจานุทัศน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
327ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครปีติชา ชะนะนามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
328ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1กิตติยวดี วรรธนะโกเมศการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560331
329ความคิดเห็นของครูต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1รัชนีกร ทองดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
330ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตจอมสิรินทร์จิตใส จินดาศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560331
331ความคิดเห็นของครูในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาน้อย จังหวัดน่านกิตติศักดิ์ โนกันการบริหารการศึกษา น่าน2560331
332ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อสภาพและปัญหาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครรัตติกาล เหลยชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
333ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3เกศสินี พวงมะลิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
334ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1สุวรรณี โพเทพการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560331
335ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโครงการคณิตศาสตร์โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรีลักษิกา แสงเดือนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
336ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายเพชรคีรีอำเภอคีรีมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1พนิดา โพสีการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560331
337ทัศนคติของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่สหวิทยาเขตชลบุรี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18สายฝน วังกาวรรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
338ความพึงพอใจของครูในการมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4พิรุฬห์ณัฐ คล้ายลักษ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560331
339ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่พริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2พิมลพรรณ พวงเงินการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560331
340ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ธีรพงษ์ ทับทิมบัวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331