Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 321-340 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท จังหวัดสุรินทร์ปรียานันท์ แก้วหอมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560339
322เรื่องการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครธัญญา ศรีบุญเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
323ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนสำนักงาน เขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานครอภัสรา สังเกตุกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
324ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตจอมสิรินทร์จิตใส จินดาศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560339
325ความพึงพอใจของครูโรงเรียนสิงหวิทยาคมต่อพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32มานิตา เข็มบุปผาการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560339
326บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีพชรพร รุ่งสว่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
327ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน สังกัดกรุงเทพมหานครพรพิมล โพธิ์ศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
328ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3นวลละออ ฝูงใหญ่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
329ความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครดอกอ้อ พูลทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
330ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สหวิทยาเขตดอยสามหมื่นตอนล่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34ผิวผ่อง ปัญญารัตน์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560339
331ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ธีรพงษ์ ทับทิมบัวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
332ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติเอกมัยธนกฤช ธาราทรัพย์อนันต์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
333ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครเกรียงไกร กานุสนธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
334ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครสุภัชชา รุ่งเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
335ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุงเทพมหานครชำนาญ แอบไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
336ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการส่งเสริมองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครชวลิต ทะภูมินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
337ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอบางไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2ประภาพรรณ หงษ์เวียงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
338ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการทีมงานในโรงเรียน ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2วิตรีทิพย์ อับดุลฟาก๊ะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
339ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคันนายาวปพิชฌาณ์ บุญมีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
340ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33สุพรรณี มณีศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560340