Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 321-340 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครรสรินทร์ หวังผลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559481
322ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกนกพร จีระมะกรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560481
323แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จินตหรา แก้วอาสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
324การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของครู โรงเรียนในเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานครมุกดา แข็งแรงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
325ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตวังทองหลาง (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จักรี ทุ่มเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
326ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกกชวรรณ ปิ่นแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560479
327ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิกนกวรรณ คอนสันเทียะการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559478
328การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ศิริลักษณ์ ประชากุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560477
329ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อการบริหารงานบุคคลในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29กฤษณา ไชยโคตรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560477
330ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานครกนิษฐา เงินสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560477
331การมีส่วนร่วมของครูต่อการบริหารงานในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครชไมพร เพียพิมเพิ่มการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560477
332ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครพลวัฒน์ สุทธไชยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560476
333ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จีรนันท์ เทศารินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559476
334ความพึงพอใจของชุมชนบ้านกลางต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านกลาง (ประชาคมวิทยา) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2พัชญ์สิตา โพธิ์สังข์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560476
335ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14ศศิ อินทร์สุวรรณการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558476
336ความต้องการของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนันท์นรี เสียมไหมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559475
337ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสามัคคีธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2กรชนก ธรรมิภักดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560475
338ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครวีราภรณ์ เจริญใหญ่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560474
339ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารวิชาการตามระบบเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษานารีวิทยาโยแมน อิ่มถวิลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560474
340ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาแบบ PLC ของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่แจ่ม สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6จุฑามาศ คำผัดการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560474