Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 341-360 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 36 สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครสลิลลาวัลย์ ศรีแสนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
342ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายนํ้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2รุ่งนภา เหล่าเทพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
343ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานครธิติมา ฤทธิสิทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
344ความคิดเห็นของข้าราชครูที่มีต่อสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วาทศิลป์ บุญสูงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560332
345ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1บรรจง หวังทรัพย์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560332
346แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทองเสาร์ห้า พุทธบาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
347เรื่องการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครธัญญา ศรีบุญเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
348ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดบึงทองหลาง สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครณรงค์ ไทยเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
349ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนสำนักงาน เขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานครอภัสรา สังเกตุกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
350ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์อรุณี นารัมย์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560332
351ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครปัณณวิชย์ วงฮาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
352ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครจุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
353ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ธนศักดิ์ ปัททุมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560332
354ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครสใบทอง สิงห์ฉลาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
355ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในโรงเรียนสหวิทยาเขตวังบูรพา จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7สุธิดา เที่ยงทิศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
356ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเขตลาดพร้าว สังกัดกรุงเทพมหานครสุทิพย์ ทองมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
357ความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครดอกอ้อ พูลทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
358ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติเอกมัยธนกฤช ธาราทรัพย์อนันต์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
359ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท จังหวัดสุรินทร์ปรียานันท์ แก้วหอมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560333
360ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ทวีป ศรีตะวันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560333