Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 361-380 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
361ความพึงพอใจของครูต่อการบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม อำเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราตริตาภรณ์ เดวิเลาะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560346
362ความพึงพอใจของครูที่มีต่องานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอกงไกรลาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ตะวันฉาย วงษ์ดวงการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560331
363ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้ม ทองสุทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
364ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้ม ทองสุทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560785
365ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนที่ 49 สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครถกล นิตยบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601065
366ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ถนอมขวัญ อนะมานการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
367ความคิดเห็นของครูที่มีต่อทักษะผู้บริหาร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ถวิล ศรีสุขการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560447
368ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นถวิลวงษ์ ศรีโฮมจันทร์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558541
369การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ถิรนันท์ ชาวตวันตกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
370ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านทัพพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2ถิระณัช เลิศสมพรรักษ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560385
371ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดราชโกษา สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครทรงกรด แง้นกลางดอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560433
372ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ทรงชัย เจือจันทร์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560343
373ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายทุ่งกระเจียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ทรงพล ก้อนเงินการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559359
374ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิทรงวุฒิ วิลาจันทร์การบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559397
375ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเครือข่ายที่ 22 สังกัดกรุงเทพมหานครทวิช อาจโยธาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560316
376แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทวี เนื่องอาชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560357
377ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ทวีป ศรีตะวันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560341
378ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครทวีศักดิ์ สีจันทึกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
379การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ทศพร ศรีพลพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560545
380ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรทศวร ผ่องใสการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560350