Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 401-420 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
401ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติเอกมัยธนกฤช ธาราทรัพย์อนันต์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
402ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมระหว่างชุมชนกับทางโรงเรียน ของโรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2ธนพงษ์ คาดสนิทการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558457
403การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายที่ 29 กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่สำนักงานเขตหลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหานครธนวัฒน์ เขียวหวานการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560463
404ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ธนศักดิ์ ปัททุมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560344
405สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4ธนสรรพ์ กลางบุรัมย์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560375
406ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4ธนัชมนว์ เต็มมากการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
407ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ธนัญญา ธรณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
408ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ธนัญญา ธรณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
409ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารแบบใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองเกตปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ธนัญญา ประกอบแสงการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560424
410การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีธนากรณ์ ศรีวาปีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560447
411ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครธนาพร มนัสมัญชุตภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
412ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรมมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสสรณ์) กรุงเทพมหานครธนาภา เข็มโคตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560346
413ความพึงพอใจของครูในการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกลุ่มโรงเรียนมัธยม อำเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37ธนาวุธ ยาวิปาการบริหารการศึกษา น่าน2560324
414ความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัญหาของการบริหารงบประมาณในศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 12 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษธนิดา มีศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560640
415ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดธนิดา สิงสีการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560362
416ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบทวิศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดธนิต แข็งขยันการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560593
417ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครธนิษฐา ฤกษ์รุจิพิมลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
418ปัญหาการบริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2ธนุตรา พละพึงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560392
419ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนวัดทุ่งครุ สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครธมลวรรณ ภูผาพลอยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560435
420ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ธรรมรงค์ เอียดรอดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375