Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 101-120 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครชุลิตา ศรีระวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559616
102ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครณัฐกานต์ หมัดมุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559406
103ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศุภชัย เพ็ชร์รัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559562
104ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก สำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานครศุภนิจ ปานประโคนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559464
105ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกาญจนา พรมลักษณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559440
106ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ของกลุ่มโรงเรียน ในสำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานครกัลยาณี ใจห้าวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559467
107ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียนเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครวศิน ตรีเจริญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559501
108ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วีระวุธ ศิริปุณย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559555
109ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์เพ็ญพิชชา ทฤฆายุการบริหารการศึกษา สุรินทร์2559569
110ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการบริหารสภาพแวดล้อมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.ธัญญนันทน์ ศรีจั่นเพชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559392
111แรงจูงใจในในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเดิมบางนางบวช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้ายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559405
112ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาปิยะรัตน์ ฉาไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559470
113ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาณัฐญา สุขรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559446
114ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชารัตติกาล อ่อนน้อมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559416
115ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6อิสรียา สินบำรุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559569
116แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการพรนิภา สีหาบงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559641
117ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครนิตย์รดี จันทนามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559487
118ทัศนคติของครูต่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี)รุ่งอุทัย ผลเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559861
119ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อปัจจัยในการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนสมพร ประสิทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559439
120ความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครนิษฐา โสน้ำเที่ยงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559573