Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 141-160 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ตามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจักรกฤษณ์ สุนทโรจน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560525
142ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอไชยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จักรพงศ์ ท้าวจำนงค์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560405
143ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครจักรพงศ์ พักโพธิ์เย็นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560396
144ทัศนคติของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่-โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จักรพันธ์ สหัสชาติการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560382
145ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายที่ 45 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจักรานนท์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560356
146ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายที่ 45 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจักรานนท์ เจือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560460
147ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตวังทองหลาง (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จักรี ทุ่มเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560478
148ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรสาครจันจิรา สมรูปการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
149ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในเครือข่ายโรงเรียนที่ 78 สำนักงานเขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานครจันจิรา ทาสีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560410
150ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเมืองสมุทร จังหวัดสมุทรสาครจันจิรา สมรูปการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
151ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯจันทร์จิรา สมศิริการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559449
152ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัด การศึกษาในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2จันทร์จิรา อินต๊ะกันการบริหารการศึกษา น่าน2560342
153ความคิดเห็นของครูที่มี ต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจันทร์ฉาย เหล่านอกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
154ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครจันทร์ดี ทองสุขดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560355
155ความคิดเห็นของครูในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จันทร์ทิพย์ พันสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560489
156ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7จันทร์ทิวา เผือกมูลการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560364
157ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม โรงเรียนอำเภอบางไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2จันทร์สุดา โพธิ์จารย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560429
158การศึกษาความคิดเห็นของครู/ผู้ดูแลเด็กที่มีต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูจันทร์หอม อยู่บัวการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559417
159ความคิดเห็นของครูที่ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกัลยาณิวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6จันทร์เพ็ญ พวกกล้ากวีปฐมการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560485
160การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครจันทร์เพ็ญ หาญชนะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560684