Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำใฝ่บริการ และวัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงของผู้บริหารระดับต้น บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัดสิริรัฐศจี พรหมทัศน์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25606
2ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมการเผชิญปัญหากับพฤติกรรมการให้บริการ ของพนักงานขายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วปนิตา เหล่าจันทร์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25606
3ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อองค์การแห่งความเป็นเลิศของพนักงานสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)กัญญาเรษ ทิพย์สุนาจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25603
4ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกการบริการ ความฉลาดทางอารมณ์ และความสุขในการทำงาน กับคุณภาพการบริการของพนักงานให้บริการทางโทรศัพท์ของบริษัท แอดวานซ์ คอนแทค เซ็นเตอร์ปราวินีย์ พรหมมาแบนจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25604
5ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในงาน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของบุคลากรสถาบันสอนภาษา โรงเรียนศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์มณีรัตน์ อุปพันธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25603
6ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครภิญญา ภูหวดน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25604
7ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาแนววิถีพุทธโรงเรียนสยามสามไตร กรุงเทพมหานครธีรวิทย์ บ้านเนินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25605
8การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายเมืองศรีภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2มยุรี สุวัตถิกุลการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25604
9ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ด้านการสร้างขวัญกำลังใจสังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษปวีณ์ธิดา สังวังการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25603
10ความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสหวิทยาเขตหลักเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28ไสว ทองเพ็ชรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25603
11ความคิดเห็นของครูที่มีต่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 5 หัวเสือสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3แก้วใจ คนสารีการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25604
12ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกิดากาน แก้วนรสิงห์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25604
13การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1รมิดา สัตยากุลการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25603
14การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเมธินุช ศิริวงศ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25603
15ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ด้านการสร้างขวัญกำลังใจ สังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษสุวิชา ผุดผาการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25603
16ความพึงพอใจของชุมชนบ้านกลางต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านกลาง (ประชาคมวิทยา) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2พัชญ์สิตา โพธิ์สังข์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25602
17การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนพยุห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ชนาภัทร แสงงามการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25603
18ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอขุนหาญ สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดศรีสะเกษวรวีร์ ทบลมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25604
19ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2รจจินิจ สีเสนการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25603
20ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1สุพรรณี ฝังสิมมาการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ25603