Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต สังกัด เทศบาลนครภูเก็ตภูริช พิศาลสาครการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559129
2ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนวิทยาสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตวันทนี ย่องบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต255968
3ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายวิชิตสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตนิตยา ปานเนียมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559108
4ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารแบบมุ่งเน้นคุณภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพัชรี เหล็กเพ็ชรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต255946
5ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตนัยนา นิรภัยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต255953
6ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของสถานศึกษาเขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 14 จังหวัดภูเก็ตปภรรษ ภิรมย์ญาการบริหารการศึกษา ภูเก็ต255983
7ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิยวรรณ เลิศพลังเวทย์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต255969
8ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต255946
9ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯจันทร์จิรา สมศิริการบริหารการศึกษา ภูเก็ต255960
10ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านสารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯพิสิฐ หาบหาการบริหารการศึกษา ภูเก็ต255947
11ความต้องการของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนันท์นรี เสียมไหมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต255935
12ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการบริหารงาน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนรรณ์ทนัต วิเศษราษฎร์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต255943
13ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14อัจฉรี สิริเสมอภาคการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559101
14ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา“บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ตคำแก้ว อิศรางกูร ณ จำปาศักดิ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต255980
15ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่สิรินทรา เกี้ยวสุวรรณ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต255954
16ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในอำเภอลานสกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1อัจฉรา ศรีวิไลการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช255964
17ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าใช้บริการในศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศรีนคร นาวารัตน์การบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช255936
18ความคิดเห็นของครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงที่มีต่อความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคอาเซียนอธิพงศ์ ขุนชำนาญการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช255937
19ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินตกแสงเดือน อริยภูชัยการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช255958
20ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุพรรณี ขุนเพ็ชรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช255982