Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารแบบใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองเกตปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ธนัญญา ประกอบแสงการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25615
2ความคิดเห็นของครูในการบริหารงบประมาณโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุมวาสนา พิเนตรการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25613
3ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพโพนทองธีรพงศ์ สรภูมิการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25613
4ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27บรรชา ใจกล้าการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25612
5ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29ธัญลักษณ์ ขุมทองการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25612
6ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดมนตรี ธรรมขันธาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25612
7ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เจษฎาพร พลหาญการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25612
8แรงจูงใจในการทางานของข้าราชการครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภออาจสามารถสงกรานต์ จันทะนามการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25613
9สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4ธนสรรพ์ กลางบุรัมย์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25612
10ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในศูนย์เครือข่ายที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2งามนิตย์ วงษ์วอการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25614
11ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบทวิศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดธนิต แข็งขยันการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25612
12ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดธนิดา สิงสีการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25613
13ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2วรัญชญา ทอนเทพการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25612
14ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารสุภาภรณ์ รังใสการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25612
15ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1อวิรุทธิ์ ธาระปราบการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25613
16ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ธัญลักษณ์ ภูศรีการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25613
17ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนร่องคา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 24อรพรรณ ศรีนาแพงการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25612
18ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนร่องคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 24เยาวเรศ ทิพชราการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25615
19ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดนพดล วรรณแก้วการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25612
20ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดศุภธิดา อุ่นจังหารการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด25613