Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกีรติ เอ้งฉ้วนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559730
182ปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมรวีวรรณ พาชัยพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560773
183ปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2559ธิดารัตน์ สุวรรณโณพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560633
184ปัญหาการเตรียมทีมเจ็ตสกีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”ธนกร วายุรกุลพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561488
185ปัญหาการบริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2ธนุตรา พละพึงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560392
186ปัญหาการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหานครอุษาภา วงศ์สุวรรณการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561464
187ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2วิริยะ ชะนะมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560506
188ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1-2 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงปรารถนา ชาญนอกจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560707
189ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ราตรี วุ่นแม่สอดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560418
190ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ศราวุธ ศรีทัศยศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560488
191บุคลิกภาพของผู้ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในองค์การนิภาพร กุลทะโสมจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560604
192บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวิศวะ ภุมมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560560
193บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครภัทรนิชา สุดตาชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560580
194บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมประพัทร นิ่มน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560376
195บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมประพัทร นิ่มน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
196บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีพชรพร รุ่งสว่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
197บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีพรชัย นามภูษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560518
198ทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10กัณฐิมา ส่งแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367
199ทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานครทิวาพร เบิดสูงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560441
200ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนวัดโคนอน สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครยุพารัตน์ อัครจักรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560374