Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติจินตนา แสงงามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562546
262ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานครจินตนา แสนปางการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560300
263การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องมาตราตัวสะกด แม่ ก กา ระหว่างวิธีการสอนแบบใช้หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับวิธีการสอนแบบปกติจินตหรา ช้อยชดนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561480
264การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติจินตหรา นวลนอกการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562328
265แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จินตหรา แก้วอาสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560395
266ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุจินต์นิภา วรรณจาโรการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25603228
267การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต ที่สอนโดยใช้เกมกับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จิรกฤต ยศประสิทธิ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562906
268การบริหารบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้จิรฉัตร สะสมทรัพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560690
269ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเขาแหลมพนมซอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จิรนันทิ์ วรรณพงศ์สถิตการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560346
270ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจิรยุพา คันยุไลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560258
271การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จิระพันธุ์ ปากวิเศษคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611184
272ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)จิระศักดิ์ ทวีเงินการสอนสังคมศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561581
273การเปรียบเทียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยโดยวิธีการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ กับวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกตุประภาจิรัชยา สอนพงศ์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561339
274การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานีจิรานุช บุญจองการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560365
275ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานีจิราพร พรมมีเดชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560319
276ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเสมียนนารี สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจิราพร สอนเหง้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560297
277ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจิราพร เชียงทองการบริหารการศึกษา น่าน2560276
278ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2จิราภรณ์ กันทะทิพย์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560278
279ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการคุณภาพในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานครจิราภรณ์ เวียงสมุทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559353
280การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยม โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทราจิราภรณ์ แน่นอุดรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559438