Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) จังหวัดกรุงเทพมหานครเสาวนีย์ จุมาสุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560435
62การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4เสาวณีย์ ลิ้มเลิศวาทีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2565138
63ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครเสาวคนธ์ หนูพรหมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560690
64ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างที่มีต่อมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์เสาวคนธ์ มูลศาสตร์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560393
65แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทองเสาร์ห้า พุทธบาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
66แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทองเสาร์ห้า พุทธบาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
67การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมุทรปราการ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติเสมอแข นะเรนสดการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561554
68การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เสฎฐวุฒิ ไกรศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563710
69ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของ โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม สำนักงานเขตดุสิต กรงเทพมหานครเวธกา ศรีสมุทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601700
70การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนด้วยเกมทางภาษาและการสอนแบบปกติเรไร เสาเวียงการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560658
71พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครเรไร เป้าหินตั้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611328
72การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครเรไร ประกอบผลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560769
73การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เพลงกับการสอนแบบปกติเรืองอุไร กุหลาบวงษ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560606
74สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครเริงฤทธิ์ โพธิ์เงินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560392
75ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล โรงเรียนเครือข่ายเมืองหน้าด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1เรวดี รอดประดิษฐ์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560348
76แรงจูงใจในในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเดิมบางนางบวช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้ายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559406
77ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนร่องคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 24เยาวเรศ ทิพชราการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560405
78การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเยาวลักษณ์ บ่อเกิดการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560508
79ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครเยาวภา มโนภิรมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560452
80การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้และวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเพชร (วันครู 2500) จังหวัดชัยภูมิเยาวภา ประเสริฐศรีการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560569