Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) จังหวัดกรุงเทพมหานครศิรินภา แก้วกาหลงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560414
82ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครวรุฒ เขียวคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560675
83ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเสมียนนารี สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจิราพร สอนเหง้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560359
84ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในอำเภอบ้านค่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ราชัน จันดิบการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560485
85การบริหารงานตามหลักคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครรพีพรรณ สีสดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601310
86ขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของครู โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครกาญจนา นนวงษ์ษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560432
87การพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัณทิภา วงสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559852
88การสร้างสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และเจตคติ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดสันตยาราม จังหวัดนครนายกสุรีรัตน์ ศรีครินทร์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561584
89การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGTกรวีณา ศรีละพันธ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591740
90การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2เอื้ออารีย์ คำดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560563
91ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครกรชนก อุตราการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560537
92ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครสุนิษา สุจริตการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560409
93ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครภาวิตรา ยั่งยืนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560401
94การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3นันทรัตน์ ทองดีวิเศษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560710
95การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มทวารวดี จังหวัดปราจีนบุรีพัดชา บุญหารคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559522
96การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทรายมูลวิทยา ระหว่างวิธีสอนแบบ KWL Plus กับการสอนแบบปกตินพรัตน์ ศิลากุลการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561522
97ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จันทร์เพ็ญ เมืองสงการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591853
98ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2วิริยะ ชะนะมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560461
99ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครสุพรรษา กลมกูลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560449
100การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความต้องการของครูสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครยุพดี คารว์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560459