Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร ที่มีต่อดัชนีมวลกายของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากพลีวิทยาคารมลฑาทิพย์ ประสมสุขพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561563
142ผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อการทรงตัวแบบเคลื่อนไหวของคนในวัยทำงานสาธิต ประคำไทยพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561560
143ผลของการนวดไทยประยุกต์ที่มีผลต่อความอ่อนตัวในนักกีฬาศิริรัตน์ สุขกระบิลพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561496
144ผลของการจัดกิจกรรมเล่านิทานที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเพ็ญนภา แสบงบาลการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561487
145ผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปั ญหาของเด็กปฐมวัยสุภาวดี โสภาวัจน์การปฐมวัยศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601451
146ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็นดาวใจ ศรีสอาดคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561518
147ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สัดส่วนและโจทย์ปัญหาสัดส่วนตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอัญชนา คำน้อยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561478
148ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาจริญญา ปรีชาวิภาษคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611531
149ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฏีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ พฤติกรรม (REBT) ต่อเจตคติในการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแควิลาสินี ถาวรนิติจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560756
150ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครอรอนงค์ รอดพันธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560774
151ผลการให้คำปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดซาเทียร์ต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ บ้านบางแคสุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560529
152ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิด ความสุข 5 มิติ ของกรมสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมความผาสุกในผู้สูงอายุกันต์สุดา จันทร์แจ่มจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560544
153ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยาที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การบวก การลบคูณและหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขียนเขตอัมพร เพชรศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561617
154ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครนันทิภา อํ่าปลอดคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561466
155ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อพงศ์ นามวัฒน์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559871
156ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)จิระศักดิ์ ทวีเงินการสอนสังคมศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561741
157ผลการใช้ชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการจำรูปพยัญชนะไทยของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สิดาพันธุ์ เดชสูงเนินการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561491
158ผลการใช้กิจกรรมจิตอาสาต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมเด็กสมาธิสั้นในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานครนริศรา อารมณ์ชื่นการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561497
159ผลการใช้กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ชลธิชา เจริญรักษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562649
160ผลการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้เบี้ยอรรถกรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพ็ญประภา พุฒซ้อนการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559863