Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2559ธิดารัตน์ สุวรรณโณพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560596
182ปัญหาการเตรียมทีมเจ็ตสกีในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”ธนกร วายุรกุลพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561460
183ปัญหาการบริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2ธนุตรา พละพึงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560371
184ปัญหาการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกรุงเทพมหานครอุษาภา วงศ์สุวรรณการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561442
185ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2วิริยะ ชะนะมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560464
186ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1-2 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงปรารถนา ชาญนอกจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560677
187ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ราตรี วุ่นแม่สอดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560387
188ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ศราวุธ ศรีทัศยศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560471
189บุคลิกภาพของผู้ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในองค์การนิภาพร กุลทะโสมจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560575
190บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวิศวะ ภุมมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560530
191บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครภัทรนิชา สุดตาชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560539
192บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมประพัทร นิ่มน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560359
193บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมประพัทร นิ่มน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
194บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีพชรพร รุ่งสว่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
195บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีพรชัย นามภูษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560488
196ทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10กัณฐิมา ส่งแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
197ทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานครทิวาพร เบิดสูงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560422
198ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนวัดโคนอน สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครยุพารัตน์ อัครจักรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560357
199ทัศนคติของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครแสงเดือน จันทร์สินธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
200ทัศนคติของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่สหวิทยาเขตชลบุรี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18สายฝน วังกาวรรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322