Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนพพิจิตร วิชัยดิษฐ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560376
202ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 1-3 ที่มีต่อการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26พันตรีสุภทัต บัวชุมการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560531
203ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2พิทธิดา ปราโมทย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560463
204ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอิสรีย์ ศรีจันทร์ดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560361
205ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครสมฤดี พิมูลชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560522
206ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานในโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครวีรพล พลอาวุธการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560361
207ความพึงพอใจของครูที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามพรรษกร แก่นจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560467
208ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2รุจิรา มหาแก้วการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560342
209ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตทวีวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานครสุนิสา ขันดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560394
210ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในสมเด็จพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนลินาสน์ เข็มณรงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558762
211ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกกชวรรณ ปิ่นแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560469
212การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไผทอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสิริวรรณ ลิ้นทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560500
213ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตราชเทวีอรุณ พงษ์จันทร์โอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560343
214ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเอกชน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีชนกพร ผกามาศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560373
215ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมยุดา คำมะณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560424
216ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสสำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครวลัยภรณ์ ยอดกุศลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560400
217ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกนกพร สุทธิประภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558846
218การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบางบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2ชินญารัตน์ อรรคนิมาตร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560562
219ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2หทัยชนก ปกป้องการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560366
220ความคิดเห็นครูที่มีต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในโรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนาวิน ทองสะอาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560319