Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21แบบทดสอบวินิจฉัยในวิชาคณิตศาตร์เรื่อง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง ชั้นประถมศึกาปีที่ 4พวงเพ็ชร สนิสุริวงษ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559625
22การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าพิสัย พงษ์ธนูการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591110
23การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์เพ็ญศิริ ศรีชมภูการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591302
24การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปรผันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STADสุนิสา เถาจำปาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559709
25การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามไพบูลย์ เพชรมากการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560889
26การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการแปลงเรขาคณิต โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โปรมแกรม GSP (GEOMETER’S SKETCHPAD) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมณฑาทิพย์ ยอดบุตรดีการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601764
27การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงไฟฟ้าด้วยการจัดการเรียนแบบสืบเสาะ (5E) ร่วมกับเกมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สุนิธิ คล่องแคล้วการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601870
28การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน ( Creativity-base Learning ) วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เบญญา โชคชัยพรรักษ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601487
29การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือกับวิธีการสอนโดยใช้เกมจรรยาภรณ์ อุ่มอองการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256010251
30การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองณัฏฐา เกษมสุขจรัสแสงการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601466
31การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทับทอง เรื่อง ดาราศาสตร์ และอวกาศโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาวันชัย แช่มตระกูลการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601809
32การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แบบซิปปา โมเดล เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3ศศิรดา วิชาชัยการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25603917
33การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบเกมศึกษาสถาพร ปิ่นทองการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602361
34ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาคำไฮพิชญาภา นาเม็งการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559444
35ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตบางคอแหลม สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครนภาพร หนูพ่วงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560611
36ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครสุมิตรา นวลสระน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560501
37ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครเสาวคนธ์ หนูพรหมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560657
38ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนาหลวง สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครชาตรี กองเงินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560453
39ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครภัทราภรณ์ ละลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560604
40ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑล อุดรธานีชัยนรินทร์ เหลาพรมการบริหารการศึกษา น่าน2560478