Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus กับการสอนแบบปกติกิ่งฟ้า ภิรมย์ญาณการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561693
182การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เศษส่วนของพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อรนันท์ แป้นนางรองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256639
183การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าพิสัย พงษ์ธนูการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591103
184ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1พีระยศ คณาดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
185ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 สำนักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนิติญา เค้าสีดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560412
186ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อกลุ่มการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีตติยา อ่วมสอาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
187ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2ลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560387
188ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2กนกพร กรวิศวยศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560497
189ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจตามแนวคิดของ Herzberg บรรยากาศองค์การ กับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)จารุพรรธน์ ศิริกาญจนโกวิทจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560595
190การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติสุกัญญา พุ่มเจริญการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561733
191การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์เพ็ญศิริ ศรีชมภูการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591298
192การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1วีระศักดิ์ เนมินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560428
193ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานีพิริยา ขาวผ่องอำไพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560426
194ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สุกัญญา หลี่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560414
195การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครเครือข่ายที่ 47นุชรา สายสุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560496
196ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาของครูโรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานครเทพประทาน ฤทธิรุตม์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560369
197ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ชุติภา หาญวานิชจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560638
198การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติทักษิณา เกตุแก้วการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561447
199การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปรผันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STADสุนิสา เถาจำปาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559703
200ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานโรงเรียน บ้านหนองยิงหมี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ปราณี ชูศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560512