Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3หยาดพิรุณ ทองรักชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560517
202ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนพพิจิตร วิชัยดิษฐ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
203ศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2พิทธิดา ปราโมทย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560469
204การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร โดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560ชฎาพร สถิตเสถียรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560760
205การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ระหว่างวิธีการสอนแบบ 4 MAT และวิธีการสอนแบบปกติรัตนาภรณ์ ภานะจิตการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561669
206ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอิสรีย์ ศรีจันทร์ดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560369
207ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครสมฤดี พิมูลชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560532
208ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานในโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ ปี) สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานครวีรพล พลอาวุธการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560366
209ความพึงพอใจของครูที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามพรรษกร แก่นจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
210ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตทวีวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานครสุนิสา ขันดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560400
211การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง การคูณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนวัดตะกลํ่าปัทมาภรณ์ ศรีบุญคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560746
212การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ระหว่างวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติทวินันท์ สุขเลิศการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561488
213ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในสมเด็จพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนลินาสน์ เข็มณรงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558772
214ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกกชวรรณ ปิ่นแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560476
215การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไผทอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสิริวรรณ ลิ้นทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560514
216ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตราชเทวีอรุณ พงษ์จันทร์โอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560350
217ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเอกชน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีชนกพร ผกามาศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560378
218ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมยุดา คำมะณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560434
219ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสสำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครวลัยภรณ์ ยอดกุศลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560407
220การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์)หยาดรุ่ง แสงสุโทคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560828