Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
401ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนในเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครสิทธิกานต์ นาคเงินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
402การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแก่งคอย ปีการศึกษา 2560 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรรุจานันท์ เรืองภัทร์กุลกิจคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560441
403การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เป็นเด็กพิเศษในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กรุงเทพมหานครพิลาสสราญ วงศ์สุวรรณการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561600
404การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกตินันตา บรรณวรรณการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561840
405ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเตรียม อำเภอบางพลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการศศิธร สุขศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559525
406ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักเขตพระนคร กรุงเทพมหานครปริยานุช วงศ์ภาคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
407ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเทพลีลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ญาณิศา ข่าขันมะลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560382
408ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครปรัชธนา บุนนาคการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
409ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานธุรการโรงเรียนในกลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เพ็ญประภา สืบสารการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560389
410การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ธวัชชัย อินทขีณีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560562
411ผลการใช้กิจกรรมจิตอาสาต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมเด็กสมาธิสั้นในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานครนริศรา อารมณ์ชื่นการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561498
412การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบปกติสุรัสดา เปล่งศรีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561650
413ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในกลุ่มคุ้งบางกะเจ้านกชนาฏ แก้วชื่นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559635
414การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1พัชรินทร์ เผือคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560495
415ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการธีรนันท์ จันทรวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560385
416ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ฐิติพรรณ ดอนหัวร่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560538
417การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 12 สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครสุรศักดิ์ สกุลโพนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560405
418สภาพปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจสิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2รุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
419การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพื้นที่ใต้โค้งปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning Togetherดวงพร ปราบคชคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560802
420สื่อเกมกระดานเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนนับ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สรณ์พิชชา แก้วเจริญไพศาลการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561562