Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนรัตนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33ณัฐธีรา วงค์คำปันการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560384
182ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุมจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ธันยพร บุญพร้อมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560397
183ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตจอมสิรินทร์จิตใส จินดาศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560336
184ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อา นาจการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ภัทร์นฤน ตรงตามคำการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560323
185ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33สุพรรณี มณีศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560338
186ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการใช้บริการงานบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33นิโลบล ประกอบดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560365
187ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ณัฏฐ์ วงค์มาการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560343
188ความพึงพอใจของครูต่อสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษาพนมดงรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ณัฐนันท์ เหลี่ยมดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560399
189ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 15 (เขื่อนตาเกาว์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3วรางคณา เงื่อนตะคุการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560457
190ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวาณิชย์นุกูล จังหวัดสุรินทร์อัจฉราพร งามยิ่งยืนการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560389
191ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ กลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ทิพวรรณ สุหงสาการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560400
192ความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์อรุณี นารัมย์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560339
193ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ภัชราพร ท่าดีฐิติภัทรการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560539
194ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์กัญญา ครองไธสงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560366
195ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33ชลธาร เต็งเจริญกุลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560453
196ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเขาแหลมพนมซอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จิรนันทิ์ วรรณพงศ์สถิตการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560423
197ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ทรงชัย เจือจันทร์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560340
198ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32อุดม ปักกาสารการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560381
199ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2มณี วงค์สมบูรณ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560353
200ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงบประมาณกลุ่มโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6นภัสวรรณ รื่นอายุการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560399