Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ความคิดเห็นของครูที่มีต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6อัญชลี บุราครการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560379
202ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการแนะแนวของผู้บริหารถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ชุมพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7จุฑารัตน์ อินทนูการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560491
203ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ศิริลักษณ์ ลอยทองการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560378
204ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอยางสีสุราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2กนกพร บุรีรัตน์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560596
205ความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์สุมาลี สมภาคการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560426
206ความต้องการของครูที่มีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ เพศศึกษา และการกระทำที่ผิดกฎหมาย โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32นงลักษณ์ ปะจันทะสีการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560369
207ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7พัณณ์ชิตา เทพนครการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560439
208ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มอำเภอนางรอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3พงษ์ศักดิ์ จันทร์ภิรมย์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560389
209ความคิดเห็นของพนักงานครูที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์วิฑูรย์ สำรำญรัมย์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560351
210ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1บุหลัน หนองเหล็กการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560389
211ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 1-3 ที่มีต่อการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26พันตรีสุภทัต บัวชุมการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560544
212ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2รุจิรา มหาแก้วการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560346
213ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนสตึก 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ลัดดาวัลย์ แสงตาการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560359
214ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบรรยากาศองค์กรในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2วิชิต เกรัมย์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560350
215ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32พัชราภรณ์ กะการัมย์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560451
216ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7วลัยลักษณ์ โด่งพิมายการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560375
217ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7จันทร์ทิวา เผือกมูลการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560364
218ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ชุมพวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7กานดา ศรีบุญเรืองการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560462
219ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3กัญญาวีร์ ภาชะโนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560394
220ความพึงพอใจของครูต่อการนิเทศภายในงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายที่ 10 ชุมพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7ศิวพร กลับคล้ายการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560423