Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
401ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุงเทพมหานครชำนาญ แอบไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
402ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10สรัญญา ธีรวุฒิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
403ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครมณฑิรา มีแววการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
404ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสถานศึกษากลุ่มโบสถ์พระยาแสงทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นันชษร สุขจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
405ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2วิเชียร ติระพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
406ความคิดเห็นของครูทมีี่ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3พุทธพร นามพรหมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560334
407ความพึงพอใจของบุคลากรในสหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26อรกรวีร์ หาไชยอินทร์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560334
408ความพึงพอใจของครูต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20เมษวรรษ แซงจันดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
409ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ธัญลักษณ์ ภูศรีการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560334
410ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้าพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่านปณิสา สถาพรการบริหารการศึกษา น่าน2560334
411ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครแวววิมล ทองประพันธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
412ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของผู้บริหารในโรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2สุรินทร์ ไชยมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
413ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบการส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยผจงจิต จำนงค์สุทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
414แรงจูงใจของบุคลากรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนศึกษานารีวิทยาสุขกมล จันทรเนตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
415ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานโรงเรียนเครือราชวินิตนันทิวรรณ แดนศิริมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
416ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเมืองกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1โฉมเฉลา ศรีสนามการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560334
417ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานครสุจิตรา สุขชูการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
418ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครอุมาพร ลือปรีชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
419ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ่อหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5ธารวิมล กันใจการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560334
420ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าอธิกัญญ์ แสงทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334