Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครเสาวคนธ์ หนูพรหมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560689
242การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการสอนแบบปกติถนอมทรัพย์ อุปรีการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561689
243ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ความเชื่ออำนาจควบคุม กับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ของพนักงานบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งสุวรินทร์ จันทร์สุคนธ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561689
244การศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามการรับรู้ของครูในเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานครปภาวิชญ์ สินสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560689
245ศึกษาการบริหารการศึกษาตามหลักทฤษฎีระบบของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์เบ็ญจวรรณ ดีลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560689
246การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง นิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติสมฤทัย จันทรุตมางกูรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562688
247การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษา (ห้องการศึกษาพิเศษ) โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านศิริรัตน์ พวงรัตน์การศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560688
248การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม โดยจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีศราวุธ ด้วงบ้านยางคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561687
249การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครจันทร์เพ็ญ หาญชนะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560687
250การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเขียนเขต ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติกิติศักดิ์ สุขวโรดมการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562686
251การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคำแหงสุวพิชญ์ สร้อยสุวรรณ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560686
252การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ระหว่างวิธีการสอนแบบ 4 MATกับวิธีการสอนแบบปกติศุภชัย ธูปสุวรรณการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561685
253ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชกิ๊ก เกษมสุขวงศ์การบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559685
254ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายที่33 สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครพิทักษ์ นันยะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561684
255การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านวิเคราะห์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวิธีการสอนแบบ 5E และวิธีสอนแบบปกติอภิชิต สุธาวาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560684
256การใช้ชุดกิจกรรมการสอนสระประสม เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทย ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานครเกศกนก แก่นนาคำการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561682
257การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติกันต์กวี ครุรัตนศิริพิมุกการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562682
258การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนปทุมวิไล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีสุมาลี ธารทองขจรไกรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560680
259การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน (PBL)ปณัฐพงศ์ ใจการคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256668
260การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษา อังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะธนุพล ธนบัตรนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561679