Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟ ที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สู่โลกจริงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจันทร์ทิพย์ สุดายงค์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560635
342ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25สุภาพรรณ พงษ์จันทรโอการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558635
343การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560635
344แบบทดสอบวินิจฉัยในวิชาคณิตศาตร์เรื่อง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง ชั้นประถมศึกาปีที่ 4พวงเพ็ชร สนิสุริวงษ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559634
345ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่สอนโดยใช้บทเพลงกับการสอนแบบปกติดารณีรัตน์ ยูงทองนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560634
346ปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2559ธิดารัตน์ สุวรรณโณพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560633
347การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จังหวักาญจนบุรีณัฐวุฒิ ชื่นชอบกมลการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560633
348การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R และวิธีการสอนแบบปกติสัจจพร นิ่มนวลงามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560633
349การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ผ่านกระบวนการสอนแบบออนไลน์วรภาส บุญญาภินิเวศคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564633
350การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครสุจิตรา สายหยุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560631
351ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ด้วยแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561วสันต์ สรกเมียกคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561630
352การสร้างสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และเจตคติ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดสันตยาราม จังหวัดนครนายกสุรีรัตน์ ศรีครินทร์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561629
353ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจตามแนวคิดของ Herzberg บรรยากาศองค์การ กับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)จารุพรรธน์ ศิริกาญจนโกวิทจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560629
354การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับการสอนแบบปกติพระกิตติพล เชื้องามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562628
355ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตจตุจักร สังกัดกรุงเทพมหานครบุษกร มอญใหมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560628
356การศึกษาระดับการเห็นคุณค่าแห่งตนของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมธประจักษ์ เติมกิจขจรสุขจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560628
357การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ระหว่างการสอนด้วยวิธี KWL-Plus และวิธีการสอนแบบปกติจิราวรรณ ไชยปัญญาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561627
358การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตะกล่ำ โดยวิธีสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติภริตา ทาธรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561626
359ความสามารถในการอ่านคำแบบมีภาพประกอบของเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านซ่อง ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีพรพิมล มาตรมงคลการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561626
360การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ รายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรีวนิภา บุญที่สุดการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559626