Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสปาวีณัต จันทับคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561837
62การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องพีระมิด กรวย และทรงกลมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์จิตราพัชร เลิศฤทธิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563835
63การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาจุฬาภรณ์สุภาวดี ทรัพย์มากคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช256583
64การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเทคนิค TAIทิพฆนฑา เงินยวงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560829
65ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพระนครกรุงเทพมหานครสุธินี ขุนหาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560826
66การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยการสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติทิพวรรณ ชาแก้วการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560826
67ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารงานทั่วไป โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครทิพย์อักษร ศรีทินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560823
68การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1รัตนานุช จวบแจ้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560823
69ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครสุภัชชา เวชวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561821
70ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบจำนวนนับ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางอาริษา ศรีพูลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561819
71ผลของการใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้เรื่อง คาราชาศัพท์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตราษตระการคุณสุรีรัตน์ ชาติกุลการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559819
72การบริหารบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้จิรฉัตร สะสมทรัพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560818
73เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบวัชระพงษ์ จันทรชาติพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560817
74การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่เรียนโดยเทคนิคการใช้เพลงประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ศศิธร สงภักดิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561816
75การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนองพระจักรพัชร์ หิรัญคำการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559816
76ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประมุข โกมลสุรกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560813
77การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารวราภรณ์ แสนคุ้มการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562811
78การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนฤมล สร้างสุขการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560811
79การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดมาตรา แม่กด สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จุรพงษ์ พิทาคำการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560809
80การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2561ยุวันดา ผาทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561808