Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก และการลบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ณฐอร ครองพงษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564773
62ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อพงศ์ นามวัฒน์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559772
63ความความพึงพอใจของครูต่อการทำงานเป็นทีมโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครศิริพร โกศลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560770
64การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พรนภา ใจไมตรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561770
65การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรตพิทยพยัตจินตนา กุจพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561769
66การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยแบบการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดลณัฐวลัญช์ เข็มทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559767
67การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือกับวิธีการสอนโดยใช้เกมจรรยาภรณ์ อุ่มอองการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25607653
68การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของครูกลุ่มโรงเรียน สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ผกาทิพย์ ทรัพย์วิริยะกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560763
69ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประมุข โกมลสุรกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560762
70การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงสิงโตมนัสสา ประทุมรัตน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560761
71การพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัณทิภา วงสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559758
72ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่องานชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ชุลีกร เชียงปะละการบริหารการศึกษา น่าน2560757
73การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามไพบูลย์ เพชรมากการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560757
74การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสปาวีณัต จันทับคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561757
75ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพระนครกรุงเทพมหานครสุธินี ขุนหาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560757
76เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบวัชระพงษ์ จันทรชาติพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560755
77การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนองพระจักรพัชร์ หิรัญคำการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559746
78ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครศริญภา ดอเลาะห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560743
79ผลของการใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้เรื่อง คาราชาศัพท์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตราษตระการคุณสุรีรัตน์ ชาติกุลการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559738
80การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการ ผันวรรณยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนยอ ที่สอนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะและการสอนแบบปกติสุจิตรา ภู่สวัสดิ์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561737