Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ณัฐพงศ์ แสงสิริไพศาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560851
62การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจํานวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมด้วยแบบฝึกทักษะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานีวัลลภัทร หนองภักดีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561850
63การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครอรอุมา ตะภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560850
64การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาวิจิตตรา ปะทะขีนังคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561849
65ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครศริญภา ดอเลาะห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560849
66ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกนกพร สุทธิประภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558847
67ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”ปิยวรรณ เพ็ชรแก้วคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561845
68การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กนกกาญจน์ สุขโขคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563845
69ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประมุข โกมลสุรกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560844
70การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลังแบบร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สัญชิตา บุญเลิศลพคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563844
71การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พัชรีย์ ตักสินลาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563844
72การพัฒนาสมาธิสำหรับเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นโดยใช้กิจกรรมงานประดิษฐ์นํ้าผึ้ง สมตัวการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560844
73ผลการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้เบี้ยอรรถกรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพ็ญประภา พุฒซ้อนการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559844
74การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ระหว่างการสอนตามรูปแบบซิปปากับการสอนแบบปกติธฤษณัช อารมย์แก้วการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561836
75การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนาม โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เดชา กลัดแกล้วกล้าคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560828
76ทัศนคติของครูต่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี)รุ่งอุทัย ผลเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559828
77การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ เพื่อส่งเสริมทักษะในการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จุฑามาศ ตะเย็นกุลการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559827
78การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ปองกานต์ ฟักศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561825
79การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) กับการสอนตามคู่มือครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการสุชาดา ทองแดงการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560823
80การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยวนิดา นามโคตรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559821