Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯจันทร์จิรา สมศิริการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559449
222ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัด การศึกษาในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2จันทร์จิรา อินต๊ะกันการบริหารการศึกษา น่าน2560342
223ความคิดเห็นของครูที่มี ต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจันทร์ฉาย เหล่านอกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
224ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครจันทร์ดี ทองสุขดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560353
225ความคิดเห็นของครูในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จันทร์ทิพย์ พันสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560488
226ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟ ที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สู่โลกจริงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจันทร์ทิพย์ สุดายงค์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560633
227ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7จันทร์ทิวา เผือกมูลการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560363
228ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม โรงเรียนอำเภอบางไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2จันทร์สุดา โพธิ์จารย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560428
229การศึกษาความคิดเห็นของครู/ผู้ดูแลเด็กที่มีต่อสภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูจันทร์หอม อยู่บัวการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559417
23053- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค K-W-D-L สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จันทร์หอม ทองดีสุนทรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611133
231ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จันทร์เพ็ญ เมืองสงการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591888
232ความคิดเห็นของครูที่ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกัลยาณิวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6จันทร์เพ็ญ พวกกล้ากวีปฐมการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560485
233การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591071
234การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนในสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครจันทร์เพ็ญ หาญชนะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560683
235การใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ผ่านการเล่านิทานไม่จบเรื่องเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออของเด็กปฐมวัยจันทิมา นิสภาการปฐมวัยศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601686
236ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานในโรงเรียนสำนักงานเขตบางคอแหลม สังกัดกรุงเทพมหานครจันทิมา ธนสุภพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
237ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มนนท์วัฒนะ อำเภอปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2จันทิรา พุฒตาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560485
238ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์จามมัจจุลี มีศิลป์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560350
239การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปากับวิธีการสอนแบบปกติจารีย์ ทบหาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561633
240การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค SQ4R กับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติจารุกัญญ์ สาระมิตรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563468