Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
361ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ชรินทร์ทรา ฤกษ์งามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560373
362การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานครชรินพร กองเงินกลางคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564400
363ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ชรินรัตน์ ชัยสุภาการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560332
364การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7ชรินรัตน์ เพชรใหม่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560613
365ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33ชลธาร เต็งเจริญกุลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560457
366การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)ชลธิชา บำรุงกิจการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559668
367การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสะแกงาม ระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติชลธิชา เครืออ้นการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561603
368ผลการใช้กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ชลธิชา เจริญรักษ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562651
369ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครชลธิรา เมืองใจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560409
370การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ชลธิศ ศรีม่วงพงษ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560801
371การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในอำเภอบ้านนาสาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3ชลนาถ มิตรวงค์คณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช2565259
372การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคารชลาลัย งามเนตรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562825
373การเสริมสร้างความมีเมตตาของเด็กปฐมวัยจากวีดิทัศน์โดยการแสดงบทบาทสมมติชลิดา นุหนุนจันทร์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561400
374ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการส่งเสริมองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครชวลิต ทะภูมินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
375การรับรู้ของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 5ชวลิตร จันทรเนตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560416
376ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2ชวิน วันท่าค้อการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560369
377ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของโรงเรียนในสานักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครชวิศา พื้นทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
378การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์และเทคนิคการสอนอ่านตามปกติชัชชญา คอร์เรียการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560945
379ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวในวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษชัชชัย กาหาวงศ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560386
380ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 40 (2) สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครชัชวาล ใหม่หะลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560398