Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3กชกร ขุรีทรัพย์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558680
2การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำสนธิวิทยา ระหว่างการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคนิค KWL-PLUS และการจัดการเรียนรู้แบบปกติกชกร ศิริหล้าการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563558
3ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกชพรรณ เจาะจงการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560453
4ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM)กชมล โกษาพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560475
5ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกกชวรรณ ปิ่นแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560385
6การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติกณิกร ทวนทองการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561675
7การพัฒนาผลการเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ฟังก์ชันกำลังสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กนกกาญจน์ เซี่ยงจงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560495
8การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กนกกาญจน์ สุขโขคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563656
9ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2กนกกาญจน์ แก้วนุชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560408
10ความพึงพอใจของครูต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในกลุ่มเครือข่ายลำดวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1กนกกานต์ คิดดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560421
11ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอยางสีสุราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2กนกพร บุรีรัตน์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560510
12ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2กนกพร กรวิศวยศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560423
13ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกนกพร จีระมะกรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560395
14ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกนกพร สุทธิประภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558751
15ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาครกนกภรณ์ ช้างคนมีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601142
16ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิกนกวรรณ คอนสันเทียะการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559375
17ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการคูณและการหารพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินบูรณะกนกวรรณ คงมีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560731
18การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กนกวรรณ ดีเพ็ชรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563362
19ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปัญหาเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD โรงเรียนขุมทองวิทยากนกวรรณ ปานช่วยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560630
20การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกนกวรรณ มณีฉายคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช256561