Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดตะโกสูงอุบลรัตน์ จันทร์ศรีดาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560541
202ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครอุบล ตัญญาภักดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560404
203ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครอุบล ตัญญาภักดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560311
204การพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อุทัยวรรณ ธีระแนวการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591056
205ความพึงพอใจของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1อุทัยวรรณ พรมจันทร์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560327
206ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอบางไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2อุทัย ดวงศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560355
207การศึกษามโนทัศน์รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วงจรไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองวิทยาศาสตร์อุดมฤทธิ์ ถาวรนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561596
208ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32อุดม ปักกาสารการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560382
209ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอิสรีย์ ศรีจันทร์ดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560370
210การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสัมมาชีวศิลปอิสรีย์ คูณคำตาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562621
211ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4อิสรียา หมั่นดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560381
212ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6อิสรียา สินบำรุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559569
213การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการหาค่ากลางของข้อมูลที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยอิสราภรณ์ สิงห์ราชูคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560524
214ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่ม อบจ.พัฒนาที่ 1 จังหวัดนนทบุรีอิสรภาพ พรหมชนะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560374
215การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องประโยคพื้นฐานโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอิศราพงศ์ ฐิติผกายแก้วการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560546
216ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอิศรา ใจสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
217ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมในเขตพระโขนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2อินทิรา จั่นโตการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
218ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานครอิทธิพล แสนภักดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
219ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบางเลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2อิทธิพล ธานินทร์พงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560401
220การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ3R กับวิธีสอนแบบปกติอิทธิคุณ ถวิลไพรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560863