Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความคิดเห็นของครูต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครเทียนจิตร จันทิพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
142ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครเทวัญ หลาบคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560357
143ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาของครูโรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานครเทพประทาน ฤทธิรุตม์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
144การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามการรับรู้ของครูโรงเรียนเครือข่ายรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560594
145ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรีเตชทัต ชัยชีวานนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560331
146ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เด่นนภา พรมเทศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560346
147ความคิดเห็นของครูต่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของโรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เดือนเพ็ญ ชิณโคตรพงษ์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560390
148ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในกลุ่มโรงเรียนสานักงาน เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครเดชา ชัยชะนะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
149การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนาม โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เดชา กลัดแกล้วกล้าคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560836
150ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขต3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์เชิญขวัญ พันธุ์สุขการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560414
151การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เฉลิมวุฒิ สุพัฒธีนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561695
152ลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เฉลิมพงษ์ ณรงค์ชีวพัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560437
153การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4Rเจษฎาภรณ์ ศรีพีการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601045
154ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เจษฎาพร พลหาญการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560336
155ผลของการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฏีของแซทเทียร์ (Satir) ที่มีผลต่อความสุขของ ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคเจริญสุข ประพานศรีจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560636
156ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในอำเภอพระประแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1เจริญ มะโนเพชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560360
157การแก้ปัญหา เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โดยใช้แบบฝึกทักษะเจนจิรา แก้วนาพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561673
158การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDLเจนจิรา สระแก้วคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563767
159สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายแม่ริม 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เจนจิรา ธิจันดาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560339
160การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (1) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)เจนจิรา คานงอนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561741