Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 181-200 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครรัตนาภรณ์ แพงน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
182ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีสิรภัทร สิงหาจุลเกตุการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
183ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2อำภาพร แสงเพ็ชรการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560330
184ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการสุมาลี จิตรเพียรค้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
185ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้ม ทองสุทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
186ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ในกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครณิชากานต์ บุญรุ่งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
187ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนแสวงหาพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองวิทยายุทธ แสงไข่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
188ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1พิมพิไล เทพกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
189ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ปฐมาภรณ์ กรโสภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
190ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ชรินรัตน์ ชัยสุภาการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560330
191ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครพัชร ก้านจักรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
192ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครธนิษฐา ฤกษ์รุจิพิมลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
193ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของโรงเรียนในเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครรุ่งนภา อ่อนฉวีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
194ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายที่ 18 สำนักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานครอภินันท์ สาลีคงประยูรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
195ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อภาพลักษณ์โรงเรียนอู่ทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9สมรัตน์ มาเอี่ยมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560330
196ความคิดเห็นของครูที่มีต่อทักษะของผู้บริหารในการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานครสุดารัตน์ ตันแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
197ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดปากบ่อ สานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครบุษบา แหวนหล่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
198ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2นุชญา ตะลิดโณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
199ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศศิตา อาจวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
200ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอแม่ริม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ณัฐพร ยศเดชการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560330