Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 201-220 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560356
202ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560321
203ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์วันชัย ยิ่งรุ่งเรืองการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560403
204ความคิดเห็นของครูต่อการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6วันดี แซ่เต็งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
205ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสุทธินันท์ พลสงครามการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560331
206ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯรัตนบดี บัวดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560358
207ความคิดเห็นของครูต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตลุ่มน้ำพององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นศุภชัย องค์นามการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560325
208ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบ่อเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2นพฤทธิ์ ต่อวาสการบริหารการศึกษา น่าน2560337
209ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครพิมพ์จันทร์ อุบลภาพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
210ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของสำนักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานครจีรวรรณ เมฆมณฑาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560438
211ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครสมฤดี พิมูลชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560487
212ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เกศริน เพ็ชนะการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560486
213ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กลุ่มเครือข่ายที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมพูนุช เงินดิษฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560390
214ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3เกศสินี พวงมะลิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560324
215ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนบางกะปิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศุภมาส ธรรมชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
216ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชน ของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 76 สังกัดสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครเสาวลักษณ์ แงวกุดเรือการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560384
217ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานงานวิชาการในกลุ่มทักษิณกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษไพบูรณ์ ว่องไวการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560343
218ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6อมรรัตน์ ชมัฆพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
219ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครสุนันทา นาคจูการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560414
220ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตวังทองหลาง (ประเภทโรงเรียนทั่วไป) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จักรี ทุ่มเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560443