Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 201-220 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ความคิดเห็นของข้าราชครูที่มีต่อสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วาทศิลป์ บุญสูงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560331
202ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ในเขตตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านภานุวุธ บูรณพรหมการบริหารการศึกษา น่าน2560579
203ความคิดเห็นของครู ต่อแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3กรรณิการ์ ท้วมแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560435
204ความคิดเห็นของครูการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลปิงโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นิเวศน์ มุมวงค์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560390
205ความคิดเห็นของครูความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24จิราภรณ์ โชติรื่นการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560426
206ความคิดเห็นของครูต่อ ปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของโรงเรียนในสำนักงานเขตบางเขน สังกัด กรุงเทพมหานครอรสา บุญเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
207ความคิดเห็นของครูต่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของโรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เดือนเพ็ญ ชิณโคตรพงษ์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560380
208ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบทวิศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดธนิต แข็งขยันการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560554
209ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
210ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
211ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์วันชัย ยิ่งรุ่งเรืองการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560412
212ความคิดเห็นของครูต่อการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6วันดี แซ่เต็งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
213ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสุทธินันท์ พลสงครามการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560340
214ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯรัตนบดี บัวดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
215ความคิดเห็นของครูต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตลุ่มน้ำพององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นศุภชัย องค์นามการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560335
216ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบ่อเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2นพฤทธิ์ ต่อวาสการบริหารการศึกษา น่าน2560342
217ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครพิมพ์จันทร์ อุบลภาพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560359
218ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของสำนักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานครจีรวรรณ เมฆมณฑาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
219ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครสมฤดี พิมูลชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560510
220ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เกศริน เพ็ชนะการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560493