Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 221-240 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
221การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครฉัตรแก้ว แจภูเขียวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601065
222การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางกลุ่มเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครฉัตรแก้ว แจภูเขียวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560705
223ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานครฉันทนา เสือเขียว บุญเทียมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560437
224ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครชญานิน คารวะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560456
225ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 75 สังกัดกรุงเทพมหานครชญานิศ มาลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
226ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1ชญาพร หาญศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559427
227ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดตรีทศเทพ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครชฎาภา มูลเหลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560423
228ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดเอกชน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีชนกพร ผกามาศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560374
229การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนพยุห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ชนาภัทร แสงงามการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560590
230ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของครูกลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1ชนิดาภา ชัยชีวานนท์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559349
231ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ชนิดาภา เฉลิมแสนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560515
232ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ชนิสรา ดำรงเชื้อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560422
233ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหอวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชมนภัส แก่นจำปาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560718
234ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กลุ่มเครือข่ายที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมพูนุช เงินดิษฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
235ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมภูนุช แนนดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
236ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมภูนุช แนนดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560325
237ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ชรินทร์ทรา ฤกษ์งามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560364
238ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ชรินรัตน์ ชัยสุภาการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560325
239การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนนครนายกวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7ชรินรัตน์ เพชรใหม่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560589
240ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33ชลธาร เต็งเจริญกุลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560450