Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 241-260 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีกรรณิการ์ รัตนะวันการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559518
242การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไผทอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสิริวรรณ ลิ้นทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560517
243ความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนของครูในกลุ่มเครือที่ 19 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3พิทยา ฝั่งชลจิตรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559517
244ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กานต์พิชชา ศิลปวิศวกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560516
245การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมในเขตยานนาวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เกียรติพงศ์ สมศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560516
246การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กของกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่านเผด็จ อตตฺทีโปการบริหารการศึกษา น่าน2560516
247ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่โรงเรียนราชวินิต มัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1นพนันท์ อรัญมิ่งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560516
248การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโยธิน สุดาจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560515
249ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าคลอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจารุวรรณ บุญมีมีไชยการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558515
250การศึกษาการสร้างทีมงานของผู้บริหารในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอำเภอบ้านแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกมลวรรณ อินผาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560513
251ความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บิหารด้านการบริหารงานในโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นภัทราพร แสงประพันธ์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558513
252ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครสุมิตรา นวลสระน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560512
253ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2กนกพร กรวิศวยศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560512
254แรงจูงใจในการทำงานของครูในโรงเรียนขนาดกลาง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีสายชล มะโนวงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560511
255แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560510
256ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายวิชิตสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตนิตยา ปานเนียมการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559510
257ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครศรัณรัตน์ ถาวรสิทธิ์วาณิชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560509
258การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครเครือข่ายที่ 47นุชรา สายสุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560509
259การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับมัธยมศึกษา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครอัจฉรา วงษ์แก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560509
260ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เกศริน เพ็ชนะการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560509