Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 261-280 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3หยาดพิรุณ ทองรักชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560520
262ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1หนึ่งฤทัย ศรีประสมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560441
263ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
264ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่หนึ่งฤทัย แก้วกันเนตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต25581872
265ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560391
266ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2หทัยชนก ปกป้องการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
267ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สานักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครสใบทอง สิงห์ฉลาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
268ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กกลุ่มกรุงเทพกลาง สังกัดกรุงเทพมหานครสโรชา อนันตพฤกษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
269ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มกรุงเทพกลาง สังกัดกรุงเทพมหานครสโรชา อนันตพฤกษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
270ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีสุษมา จองพานิชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
271ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สุวิษา ยนต์ศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560370
272ความคิดเห็นของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์สุวิมล แพงแก้วการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560405
273ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์สุวิมล สวัสดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560368
274ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานครสุวิทวัส หิรัญสินสุนทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560378
275ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ด้านการสร้างขวัญกำลังใจ สังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษสุวิชา ผุดผาการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560353
276ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนจิตรลดา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสุวาณี เจียรพันธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560397
277การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2สุวัฒน์ ตามสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560439
278การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สุวัฒน์ ตามสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560539
279ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1สุวรรณี โพเทพการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560344
280ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานีสุวรรณี เสือสมิงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611257