Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 281-300 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ พ่วงโพธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560498
282ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครสุพรรษา กลมกูลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560497
283ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลามคมกฤต ฟองละแอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560497
284ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2สุทธิพงษ์ เดชวรากุลการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559496
285ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตศรีไทย ปาณะศรีการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558496
286การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1พัชรินทร์ เผือคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560495
287การศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กมลวรรณ สังข์ทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560495
288สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาภคินี มีวาราการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560495
289การมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางนาเพ็ญพักตร์ พรมดีราชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560495
290ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559495
291ความพึงพอใจของคณะครูที่มีต่อการบริหารงานห้องสมุดของโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)ปราณดา อธิกชยธรรมการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560495
292ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 34 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครพรทิพย์ เจ๊ะเซ็นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560494
293ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารโดยใช้รูปแบบวิถีพุทธของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1เปี่ยมศิริ ทิวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560494
294ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครสุมณฑา ชมจันทร์คำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560494
295ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครอาภาวรรณ ชุลีภรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560494
296ความพึงพอใจของครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ปัญญา คลังมนตรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560494
297ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการแนะแนวของผู้บริหารถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ชุมพวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7จุฑารัตน์ อินทนูการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560493
298ความพึงพอใจของครูที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามพรรษกร แก่นจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493
299ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหวิทยาเขต 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สุพัชชา เครือฉิมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493
300ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2ทิวาพร อยู่เย็นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493