Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 301-320 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1สุมิตรา คำมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560462
302ความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์สุมาลี สมภาคการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560427
303การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนปทุมวิไล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีสุมาลี ธารทองขจรไกรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560681
304ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการสุมาลี จิตรเพียรค้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
305การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนปทุมวิไล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด ปทุมธานีสุมาลี ธารทองขจรไกรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
306ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครสุมณฑา ชมจันทร์คำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560494
307ความพึงพอใจของครูที่มีต่อสมรรถนะหลักของผู้บริหารโรงเรียนพรตพิทยพยัต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สุภาวรรณ พงษ์สุวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560396
308ความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สุภาวดี โตจริงการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560368
309ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 17 เขาแหลม พนมซอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุภาวดี สมอินทร์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560392
310ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครสุภารัตน์ สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560498
311ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 38 สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครสุภารัตน์ ประดุจชนม์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560441
312ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารสุภาภรณ์ รังใสการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560431
313ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่สุภาภรณ์ ผ้าเหลืองการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560407
314ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน iSchool โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครสุภาพรรณ เท่าสิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
315ความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สุภาพรรณ ณ ลำปางการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560443
316ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน iSchool โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครสุภาพรรณ เท่าสิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560435
317ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25สุภาพรรณ พงษ์จันทรโอการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558635
318ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ในอา เภอสังขะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุภาพ ยืนยงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560366
319ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อำเภอธัญบุรีสุภาณี ยืนยงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560371
320ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบัวเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4สุภา สายบัวการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560339