Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 341-360 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ดรุณวรรณ สุวลักษณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
342ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2ดลพร อาจนาวังการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560401
343ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธร ประจาจังหวัดนครนายกดวงจิต สังข์คำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560454
344ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมืองลพบุรีดวงฤทัย คนไวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560443
345ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารจัดการการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพีดวงฤทัย ดอนไชยสีหาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560349
346การศึกษาทัศนคติของครูที่มีต่อการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุดวงเดือน หนูด้วงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560451
347ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ดวงใจ บ่อรุณรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560329
348ความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครดอกอ้อ พูลทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560543
349ความคิดเห็นของครูที่มีต่อต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครดอกอ้อ พูลทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
350ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 38 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครดารณี สีดาโชติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560383
351ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 38 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครดารณี สีดาโชติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560454
352ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมืองดารัตน วรธรรมพิทักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611077
353ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัยดาราพร ซ้อนแดงการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560358
354ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานครดาริน จารุสังข์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
355ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 40 (2) สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครดาวประกาย ถาดภูเขียวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560350
356ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ กลุ่มเครือข่ายที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ดาวรุ่ง อุปคงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560387
357ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1ดิสสมัย เดชฤทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558538
358ความพึงพอใจของครูต่อการมีภาวะผู้นำทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดดุษฎี ชัยสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
359ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อกลุ่มการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีตติยา อ่วมสอาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
360ความพึงพอใจของครูต่อการบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราตริตาภรณ์ เดวิเลาะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560426