Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 401-420 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
401ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพุเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9อำภา ธัญญเจริญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
402ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนบ้านหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2อาริสา ชำนาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
403ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่มเทพกระษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสุพัตรา เปียกบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558344
404ทัศนคติของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2พนิดา ทีจันทร์มาตย์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560344
405ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครสาวิณี สีเสริมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
406ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานขอผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สิทธิพันธ์ กันธิยะการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560344
407ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครคมแก้ว พิมพ์สิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
408ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ฐิติมา กิติตาลการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560344
409แรงจูงใจของครูและบุคลากรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครเกวลี ลุนไชยภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
410ความคิดเห็นของครูต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตลุ่มน้ำพององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นศุภชัย องค์นามการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560345
411ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) และโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สุชานาฏ มหาชนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345
412ความพึงพอใจของครูที่มีการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก ในกลุ่มโรงเรียน อำเภอลอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ปิยะฉัตร อริยะศักดิ์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560345
413ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครสุพัตรา อุ่นศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345
414ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรมมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสสรณ์) กรุงเทพมหานครธนาภา เข็มโคตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345
415ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษกันตพร คำหอมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560345
416ความพึงพอใจของครูที่มีต่อบทบาทการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยนฤมล พลมั่นการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560345
417ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอบางไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2นุจรี ไพบูลย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345
418ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในเขตอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4นฤมล วรรณโสการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559345
419ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครกฤศมน จันทร์สีชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345
420ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานในโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครวินิตา แน่ประโคนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345