Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 41-60 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในสมเด็จพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนลินาสน์ เข็มณรงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558776
42ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนวัดบางเตย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครวรรณภา ประดับเสริฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560774
43การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครเรไร ประกอบผลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560766
44การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครวรรณวิจิตร ชลธารสีหวัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560754
45ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโครงการสองภาษา (English Program) โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรีเพชราภรณ์ เทศศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560753
46การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3นันทรัตน์ ทองดีวิเศษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560749
47ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนาประภัสสร ณ น่านการบริหารการศึกษา น่าน2558747
48แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราชวรากร เดชพรหมการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559742
49ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านบุญยดา สุยะหมุดการบริหารการศึกษา น่าน2558732
50ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหอวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชมนภัส แก่นจำปาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560730
51คุณธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามเจตคติของครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนอำเภอสันติสุข ตามหลักสังคหวัตถุ 4สุริยพล ตนภูการบริหารการศึกษา น่าน2560725
52การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครมลฤดี ทวนไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560723
53การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางกลุ่มเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครฉัตรแก้ว แจภูเขียวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560723
54ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุพรรณี ขุนเพ็ชรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559717
55ความคิดเห็นของครูและบุคลากรต่อการดำเนินการนิเทศภายใน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกพนิตนาฏ ศรีนวลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559715
56ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 1 และกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 3 อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านนภาพร มงคลชัยการบริหารการศึกษา น่าน2560713
57ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครสุนิษา สอนสุภาพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558712
58ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4ภูผา เค้างิ้วการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560710
59ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครวรุฒ เขียวคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560704
60ความพึงพอใจของนักศึกษา กศน.อำเภอแวงน้อย ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพศิริรัตน์ ขจรไพรการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558700