Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 101-120 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายที่ 38 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครธัญชนก เจริญธรรมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560540
102การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ทศพร ศรีพลพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560542
103การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานีจิรานุช บุญจองการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560479
104การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาขนาดใหญ่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีธัชชา จิ๋วเชื้อพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560496
105การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครมลฤดี ทวนไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560721
106การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายเมืองศรีภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2มยุรี สุวัตถิกุลการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560445
107การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครสุจิตรา สายหยุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560618
108การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2559ทักษิณา เพชรรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560407
109การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนพยุห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ชนาภัทร แสงงามการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560596
110การศึกษาความต้องการพัฒนาบทบาทของครูโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครสมมนต์ เครือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
111การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะประจำสายงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอบางกรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นิภาพร เรี่ยวแรงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560440
112การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ณฐพร มูลอำคาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560654
113การศึกษาความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่านวิมลสิริ วงศ์เป็งการบริหารการศึกษา น่าน2560524
114การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมัธยมเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อรอุมา ทองพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560458
115การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1พชรอร รุ่งสว่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560457
116การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6พิณชุดา ชื้อมีชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560538
117การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายทวาราวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรีรุ่งทิพย์ มีเพ็ชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
118การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมในเขตยานนาวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เกียรติพงศ์ สมศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560515
119การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครจุฑาลักษณ์ พิมพรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560580
120การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560539