Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 101-120 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2559ทักษิณา เพชรรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
102การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนพยุห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ชนาภัทร แสงงามการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560545
103การศึกษาความต้องการพัฒนาบทบาทของครูโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครสมมนต์ เครือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560416
104การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะประจำสายงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอบางกรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นิภาพร เรี่ยวแรงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560407
105การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ณฐพร มูลอำคาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560592
106การศึกษาความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่านวิมลสิริ วงศ์เป็งการบริหารการศึกษา น่าน2560489
107การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมัธยมเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อรอุมา ทองพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560429
108การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1พชรอร รุ่งสว่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560427
109การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6พิณชุดา ชื้อมีชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
110การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายทวาราวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรีรุ่งทิพย์ มีเพ็ชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560404
111การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมในเขตยานนาวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เกียรติพงศ์ สมศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560483
112การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครจุฑาลักษณ์ พิมพรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560519
113การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560506
114การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครณัฐวัฒน์ จริงสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
115การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีธนากรณ์ ศรีวาปีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
116การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนราชวินิตมัธยม สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครเบญจพร สุทธิทนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560358
117การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงบประมาณสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2เสาวนีย์ สำรวมจิตการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560416
118การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ในสำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครรจนาพร เอื้อสลุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560401
119การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ศิริลักษณ์ ประชากุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560438
120การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครเครือข่ายที่ 47นุชรา สายสุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560455