Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 121-140 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลามคมกฤต ฟองละแอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560494
122ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1คมบัณฑิต แสงเงินการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560421
123ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครคมแก้ว พิมพ์สิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560384
124ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครคมแก้ว พิมพ์สิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
125ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา“บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ตคำแก้ว อิศรางกูร ณ จำปาศักดิ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559991
126ความพึงพอใจของครู-บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการคำใบ ตาลสันต์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560410
127ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอำเภอเชียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่-น่าน เขต 45คำใบ อินทะวงค์การบริหารการศึกษา น่าน2560386
128การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครคำไพร เกษหอมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560458
129ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37คุณภัทร อุทธิยาการบริหารการศึกษา น่าน2558603
130ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6คุณัญญา โคตรประทุมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
131ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในศูนย์เครือข่ายที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2งามนิตย์ วงษ์วอการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560408
132ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีม ของครูในสถานศึกษากลุ่มกรุงเทพตะวันออก สังกัดกรุงเทพมหานครจตุพร กุลบุตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566211
133การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครจตุพร ผ่องอำไพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560795
134ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2จตุพล โฉมยงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560361
135ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายฯ ตานี-ปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จรรยา ใจเอื้อการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560365
136ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในจังหวัดน่านจรัญ อุดอ้ายการบริหารการศึกษา น่าน2560358
137ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จริยา ขาวงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560585
138พึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์จริยา จันทะชานิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367
139ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานครจริยา แก้วลายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
140ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนถลางพระนางสร้างและโรงเรียนบ้านบางเทาเป็น ในอำเภอถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจริยาภรณ์ สังข์จรูญการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558503