Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 121-140 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1คมบัณฑิต แสงเงินการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560396
122ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครคมแก้ว พิมพ์สิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
123ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครคมแก้ว พิมพ์สิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560320
124ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา“บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ตคำแก้ว อิศรางกูร ณ จำปาศักดิ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559967
125ความพึงพอใจของครู-บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการคำใบ ตาลสันต์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
126ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอำเภอเชียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่-น่าน เขต 45คำใบ อินทะวงค์การบริหารการศึกษา น่าน2560354
127การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครคำไพร เกษหอมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560423
128ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37คุณภัทร อุทธิยาการบริหารการศึกษา น่าน2558578
129ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6คุณัญญา โคตรประทุมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560335
130ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในศูนย์เครือข่ายที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2งามนิตย์ วงษ์วอการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560388
131การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครจตุพร ผ่องอำไพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560726
132ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2จตุพล โฉมยงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
133ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายฯ ตานี-ปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จรรยา ใจเอื้อการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560334
134ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในจังหวัดน่านจรัญ อุดอ้ายการบริหารการศึกษา น่าน2560336
135ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จริยา ขาวงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560553
136พึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์จริยา จันทะชานิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560345
137ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานครจริยา แก้วลายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
138ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนถลางพระนางสร้างและโรงเรียนบ้านบางเทาเป็น ในอำเภอถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจริยาภรณ์ สังข์จรูญการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558475
139ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ตามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจักรกฤษณ์ สุนทโรจน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560510
140ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอไชยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จักรพงศ์ ท้าวจำนงค์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560383