Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 141-160 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้ม ทองสุทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
142ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้ม ทองสุทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560788
143ความพึงพอใจต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นริศรา ภาระศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560398
144ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในสมเด็จพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนลินาสน์ เข็มณรงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558777
145ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีธันยาภัทร์ รัฐวราเศรษฐ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558549
146ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ณัชชา สินศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559502
147ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน iSchool โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครสุภาพรรณ เท่าสิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560435
148ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน iSchool โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครสุภาพรรณ เท่าสิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
149ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่หนึ่งฤทัย แก้วกันเนตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต25581872
150ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านหนองมะสัง จังหวัดกาญจนบุรีขนิษฐนภา ช่างผาสุขการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560382
151ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4กาญจนา ชูศรีจันทร์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560350
152ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในกลุ่มที่รับบริการตามบ้านต่อการ ให้บริการด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีพนัชกร ขุนภิรมย์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560330
153ความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมานุรักษ์ ในสังกัดกรุงเทพมหานครลดารัตน์ ครองศิริกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
154ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีกัญหา ศรีแตงอ่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560415
155ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครปีติชา ชะนะนามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560341
156ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหารทั่วไปของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครฉลอง แก้วพินิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
157ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อการบริหารโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครทัดดาว เข็มทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560362
158ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการพัชรี พุฒสายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
159ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนวัดลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครสุธาทิพย์ พิมพ์กลางการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
160ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครปรัชธนา บุนนาคการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560439