Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 161-180 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนเครือข่ายที่ 33 สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครรุ่งอรุณ ต๊ะต้องใจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559563
162ความคิดเห็นของ ครู กศน.ตำบล ที่มีต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของพนักงานราชการใน กศน.จังหวัดเชียงใหม่พิทยา ธาตุอินจันทร์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560563
163ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศุภชัย เพ็ชร์รัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559562
164ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการนิเทศภายใน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2557ปริศนา หงษ์ทองการบริหารการศึกษา น่าน2558562
165ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภออุทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ประสิทธิชัย จับฟั่นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560562
166ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 13 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3กัญญารัตน์ ภูมิลักษณ์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560559
167บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวิศวะ ภุมมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560559
168การศึกษาความสุขในการทำงานของครูกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1อริศรา จันทยุทธการบริหารการศึกษา น่าน2560557
169ความพึงพอใจของครูที่มีต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนบางกะปิ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2นรินทร์พร เจริญดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560557
170ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการของกลุ่มโรงเรียนคุ้มบางกระเจ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1เมทินี พาทยโกศลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560555
171ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วีระวุธ ศิริปุณย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559555
172ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครพิมพ์นิภา พวงจันดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558554
173ความพึงพอใจของครูที่มีต่องานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ลำพูน-ลำปางศิริขวัญ รัตน์สุวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559554
174การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ในกลุ่มอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2วิลาสินี เสมอการบริหารการศึกษา น่าน2560551
175ความพึงพอใจของนักศึกษา กศน.ตำบลลอมคอม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (ETV)พนิดา โคตาการบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558550
176ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารทั่วไปด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ปณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560549
177การศึกษาการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอำเภอกระทุ่มแบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนุชนาฎ เฉยบำรุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560548
178ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีธันยาภัทร์ รัฐวราเศรษฐ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558548
179ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเครือข่ายที่ 74 สำนักงานเขตจอมทองอรทัย พรมศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560548
180ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28กนิษฐา โนนสูงการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560548