Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 1-20 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3กชกร ขุรีทรัพย์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558624
2ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกชพรรณ เจาะจงการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560415
3ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM)กชมล โกษาพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560423
4ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกกชวรรณ ปิ่นแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
5ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2กนกกาญจน์ แก้วนุชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560372
6ความพึงพอใจของครูต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในกลุ่มเครือข่ายลำดวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1กนกกานต์ คิดดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560371
7ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอยางสีสุราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2กนกพร บุรีรัตน์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560471
8ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2กนกพร กรวิศวยศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560382
9ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกนกพร จีระมะกรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560359
10ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกนกพร สุทธิประภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558707
11ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาครกนกภรณ์ ช้างคนมีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601092
12ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิกนกวรรณ คอนสันเทียะการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559344
13ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกนกวรรณ ไชยเดชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560343
14ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38กนกศักดิ์ สอนเพียรการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560335
15ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานครกนิษฐา เงินสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
16ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28กนิษฐา โนนสูงการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560427
17ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายนครธรรมกนิษฐา โสดารามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560301
18ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กมนนิษฐ์ สมรวิบูลย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560314
19ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกมลรัตน์ ถือแก้วการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558341
20การศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กมลวรรณ สังข์ทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342