Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 1-20 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1Factor Affecting Teacher Burnout of Teachers under the Phetburi Primary Educational Service Area Office 1Nopphadon Piyamethanontการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566150
2ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3กชกร ขุรีทรัพย์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558783
3ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกชพรรณ เจาะจงการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560544
4ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM)กชมล โกษาพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560579
5ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกกชวรรณ ปิ่นแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560478
6ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคล ในกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2กนกกาญจน์ แก้วนุชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560498
7ความพึงพอใจของครูต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในกลุ่มเครือข่ายลำดวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1กนกกานต์ คิดดีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560517
8ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในอาเภอยางสีสุราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2กนกพร บุรีรัตน์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560596
9ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2กนกพร กรวิศวยศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560510
10ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกนกพร จีระมะกรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
11ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกนกพร สุทธิประภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558855
12ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาครกนกภรณ์ ช้างคนมีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601253
13ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิกนกวรรณ คอนสันเทียะการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559477
14ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกนกวรรณ ไชยเดชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560461
15ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38กนกศักดิ์ สอนเพียรการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560444
16ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานครกนิษฐา เงินสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560477
17ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28กนิษฐา โนนสูงการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560548
18ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายนครธรรมกนิษฐา โสดารามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560431
19ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กมนนิษฐ์ สมรวิบูลย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560428
20ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกมลรัตน์ ถือแก้วการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558471